Produkter

Normong har en brukervennlig web basert analysemodell for måle vannkvalitet, stress og tetthet i fiskeoppdrett. Modellen gir dokumentasjon slik at man vet om driften er tilfredsstillende. Vi tilpasser modellen slik at den gir lave kostnader i forhold til de krav brukeren setter. Produktene er delt opp slik:

LiveFish Navis - brønnbåt

Brosjyre

Logg inn

LiveFish Terra - settefisk
LiveFish Aqua - merd

Fiskens biologi

Vekselvarm

Fisk er vekselvarm og vanntemperatur endrer stoffskifte. Det vil påvirke forbruk av oksygen, produksjon av karbondioksid og NH3 - NH4 ("fiskens urin"). Vannkvaliteten er avhengig av vanntemperaturen.

Stress

Stress kan utløse sykdommer, øke dødeligheten og senke tilveksten. Høye stress verdier på fisk sees gjerne 3-4 uker før man påviser sykdom.

Noen utfordringer i oppdrett

Brønnbåt

Transport av levende fisk med varierende fiske størrelse, helsetilstand, vanntemperatur og åpen-lukket lasterom gjør det krevende å drifte optimalt. I tillegg har man ikke teknologi for å fjerne NH3-NH4 som produseres av fisken. NH3-NH4 er giftig og begrenser lastekapasiteten med lukket transport.

Settefisk & Merd

Drift som sikrer lave stress nivåer vil forebygge sykdommer, gi en robust fisk som vokser raskt.

Løsning

Måle stress kontinuerlig

Man kan skille mellom farlig og ufarlig stress. Dermed reduseres sannsynligheten for stress relaterte sykdommer.

Måle NH3-NH4 i sjøvann

NH3-NH4 er giftig og brønnbåten kan ikke fjerne den i lukket tank. Å sammenligne NH3-NH4 konsentrasjon med måling på fiskestress vil gi viktig kunnskap om lukket transport. Semi-lukket tank er en løsning, men gir ikke idag smittevern ved transport. Ny filter (membran) teknologi er foreslått for å ha en barriere mot virus. Dermed vil man oppnå smittevern.

Beregne fisketetthet

Bruke driftsdata til å kalibrere fisketetthet beregninger. For brønnbåter kan det øke lastekapasiteten deler av året.